Historie

Ontstaan

In 1984 vierde de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord haar 100-jarige bestaan. Dat betekende een jaar lang diverse activiteiten voor groenvoorzieners, leerlingen en oud-leerlingen. En natuurlijk een jubileumproject. Vanuit de school kwam het idee naar voren om iets blijvends te creëren, een project dat niet alleen voor school, maar ook voor anderen van waarde zou kunnen zijn. Zo ontstond het plan om een “aangepaste” tuin aan te leggen voor bejaarden en mensen met een lichamelijke handicap. In 1986 is met de aanleg gestart en op 1 juli 1987 is de tuin officieel geopend door H.K.H. Prinses Margriet. Ook Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft door middel van een bezoek haar belangstelling getoond.

Verplaatsen tuinen

De G.A. van Swieten Tuinbouwschool, de oudste tuinbouwschool van Nederland, werd in 1994 onderdeel van AOC Terra. Het bestuur van AOC Terra heeft vrij snel daarna besloten deze unieke school met haar 7 ha. grote lestuin per eind november 2005 te sluiten. Omdat onze voorbeeldtuin deel uitmaakte van de schooltuin waren we genoodzaakt de tuin te verplaatsen.

Met medewerking van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid, ooit de stichter van deze beroemde school, en oud-leerlingen van, en de Tuinbouwschool zelf met hun leerlingen en medewerkers, is een grote groep vrijwilligers in 2003 begonnen de tuin te verplaatsen. Een immense klus: duizenden klinkers, tegels, bielsen, borden, bakken, bomen, struiken, bloembollen en wat niet al meer, eruit spitten en op ons nieuwe terrein er weer in.

Maar gelukkig is het gelukt, zodat het werk van de stichting behouden blijft. De verplaatsing was niet alleen fysiek zwaar, maar ook zeer kostbaar. Dankzij de vele donaties en sponsoren heeft de stichting het ook financieel gered.

Wij mochten bijdragen ontvangen van o.a. (in alfabetische volgorde):

Stichting “Blinden-Penning”
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Celpiavio te Frederiksoord
Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kind te Amsterdam
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur
Monuta Charity Fund
Stichting Mundo Crastino Meliori
N.N.
Dr W.M. Phelps-Stichting voor Spastici
Rabobank West-Drenthe en haar Stimuleringsfonds
Nationaal Revalidatiefonds te Bunnik
Rooms Catholijk Ouden Armenkantoor
Stichting “Van den Santheuvel Sobbe” te Amsterdam
Stichting VSB Fonds

Slechtweervoorziening

Dit is de zogenaamde A en O-kas (Activiteiten en Ontspanning), ook wel aangeduid als de “slechtweervoorziening”. Deze kas stond op het terrein bij de voormalige Tuinbouwschool en is afgebroken, vervoerd en verplaatst door de vrijwilligers: een heidens karwei. Dat zo’n operatie nogal wat kosten met zich meebrengt, is duidelijk. Het bestuur van de Stichting Gehandicaptentuin prijst zich dan ook gelukkig dat de hier genoemde sponsoren bereid bleken de verplaatsing en wederopbouw mogelijk te maken met een gift. Bovendien ontvingen we van het VSB Fonds, de gemeente Westerveld en VROM/Provincie Drenthe (Investeringsbudget Landelijk Gebied) financiële steun speciaal voor de aanleg van de nieuwe verwarming in de leskas.

Sponsoren: Transpetrol Foundation, Rabobank Zuidwest-Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Bercoop Fonds, VSB Fonds, Mantje Techniek, Soroptimistclub “Kop van Overijssel”, Rotary Club Steenwijk Regio, Lions Steenwijk e.o., Odd Fellows Steenwijk e.o., Stichting Trajectum Hoeve Boschoord, Enige particulieren

Uitbouw

Rond 1 december 2009 was de uitbouw van het paviljoen gereed. Deze werd mogelijk gemaakt door sponsoring, onder meer door:

Anton Jurgensfonds
Fundatie Luden van Stoutenburg
Stichting RCOAK
Skanfonds
Transpetrol Foundation
Gemeente Westerveld
Provincie Drenthe/Leader

Naamsverandering

Na bijna 30 jaar Stichting Gehandicaptentuin geheten te hebben, is er in 2016 gekozen om verder te gaan onder een nieuwe naam: Stichting Van Swietentuin, Tuin Zonder Drempels. Enerzijds vonden we de naam ‘Gehandicaptentuin’ niet meer passend binnen het huidige taalgebruik, anderzijds verleggen we het accent van onze doelgroep steeds meer van mensen met een handicap naar iedereen die, om wat voor reden dan ook, aanpassingen in de tuin kan gebruiken.

Onze nieuwe naam verwijst natuurlijk naar de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool, zonder welke wij niet hadden bestaan. Majoor Frederic Henri Louis van Swieten besloot al bij leven zijn vermogen te legateren aan een filantropisch doel: de Maatschappij van Weldadigheid. Hij wilde dat met dit geld een school, bij voorkeur op het land- en tuinbouwgebied, opgericht zou worden, die de naam van zijn in 1881 op 20-jarige leeftijd overleden zoon Gerard Adriaan van Swieten zou gaan dragen. Met behulp van deze bijdrage was de Maatschappij van Weldadigheid in staat om in 1884 de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te stichten, gehuisvest in een pand aan een laan die, naar de schenker, de Majoor van Swietenlaan werd genoemd.

De Tuinbouwschool richtte zich aanvankelijk op de opleiding van de zonen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. De doelstelling werd gaandeweg verbreed tot een middelbare beroepsopleiding in de tuinbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd in G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool. De leerlingen waren afkomstig uit het hele land. De tuinhazen, zoals de leerlingen gekscherend werden genoemd, volgden een driejarige opleiding en waren merendeels in de kost bij bewoners van Frederiksoord en omstreken. In 1990 werd de school onderdeel van het Agrarische Opleidingscentra FMW (Frederiksoord, Meppel, Wolvega). Vanaf 1994 is de school onderdeel van het AOC Terra. Eind 2005 werd de vestiging in Frederiksoord gesloten en het onderwijs verplaatst naar Meppel.