De Stichting

Vrijwilligers

Een tuin voor aangepast tuinieren in stand houden is onkruid wieden, hagen snoeien, bramen plukken, tomaten zaaien en oppotten, planten water geven, gebouwtjes onderhouden en repareren, kassen kalken en nog veel en veel meer.

Een hele klus dus. En al die arbeid wordt verricht door vrijwilligers. Zinvol werk en bovendien nog gezellig ook!

Maar niet alleen in de tuin zijn vrijwilligers aan het werk. Er zijn mensen die ons maar een of twee maal per jaar helpen, door werkzaamheden te verrichten tijdens evenementen die op het terrein plaatsvinden, zoals de LenteFair. Ze helpen in de horeca, bij het parkeren en bij de verkoop van eenjarigen en tomaten, allemaal activiteiten die geld opleveren voor onze stichting.

Daarnaast zijn alle foto’s op deze website gemaakt door een aantal vrijwilligers, en wordt deze website bijgehouden door een vrijwilliger. Ook het bestuur zet zich vrijwillig in.

Ook vrijwilliger worden?
Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom, dus:
– wilt u regelmatig (dinsdagmorgen) met andere vrijwilligers de tuin onderhouden
of
– wilt u af en toe zorg besteden aan onderhoud van gebouwen en kassen
of
– wilt u een of twee maal per jaar actief zijn bij een evenement
meldt u zich dan aan via de mail en kom gerust eens kijken en praten.

Scholieren
Begin 2015 hebben de scholengemeenschappen De Ambelt en het Drenthe College een periode als proef gebruik gemaakt van de faciliteiten op de tuin, elk voor 1 dag in de week. Dit beviel goed, dus in schooljaar 2015-2016 hebben beide scholen weer gebruik gemaakt van de faciliteiten. De Ambelt zal ook in schooljaar 2016-2017 aan de slag gaan in de tuin. Leerlingen leren hier werken en omgaan met structuur. De tuin stelt de ruimte en werkmogelijkheden ter beschikking, de school zorgt voor de kwaliteit van het onderwijs en de invulling van hun tijd. Onze tuin speelt hiermee een wezenlijke rol in het ontwikkelen van leer-werktrajecten.

Ook leerlingen van Terra zijn sinds 2015 aan de slag in de tuin. In het kader van hun opleiding moeten ze praktijkervaring opdoen. Hiervoor werken zij in overleg met ons delen van het renovatieplan uit. Als wij akkoord zijn met de voorstellen maken ze een offerte voor de aanleg ervan, en bij goedkeuring van ons voeren ze vervolgens de plannen ook uit.

Overig
Graag bieden wij in onze tuin ruimte voor mensen die om wat voor reden dan ook afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het paviljoen is bijvoorbeeld in 2016 aan de buitenkant geheel geschilderd door iemand in een re-integratietraject.

Sinds juli 2016 hebben er een periode iedere dinsdag een aantal asielzoekers van de Adelhof uit Vledder geholpen in de tuin. Wij kunnen deze extra handen goed gebruiken en zij doen het werk met veel plezier en enthousiasme. Daarnaast is het voor hun een waardevolle tijdsbesteding en geeft het hen een kijkje in de Nederlandse cultuur, onontbeerlijk als onderdeel van het inburgeringsproces.

Cliënten De Noorderbrug
Tot eind 2013 werkten cliënten van De Noorderbrug, een zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel, een aantal dagen in onze tuin. De veranderingen in de zorg zijn er de oorzaak van dat aan deze activiteiten een eind is gekomen. Spijtig, niet alleen voor de cliënten die altijd met veel enthousiasme aan het werk waren, maar ook voor ons. Hun aanwezigheid en hulp wordt nog altijd gemist, net als de vergoeding voor het gebruik van de tuin als werklocatie die ons een stabiele inkomstenbron bood.

Donateurs

Wij kunnen niet blijven bestaan zonder de de financiële bijdragen van onze donateurs. Wilt u ons ook ondersteunen? U kunt zich aanmelden als donateur door contact met ons op te nemen, of door (minimaal) € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL28RABO0365860271 ten name van Stichting Van Swietentuin Frederiksoord, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. Het volgende jaar ontvangt u een nota voor deze jaarlijkse bijdrage.

ANBI-gegevens

De stichting Van Swietentuin, Tuin Zonder Drempels is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Bezoekadres
Stichting Van Swietentuin
Majoor van Swietenlaan 1b
Frederiksoord

Correspondentie/secretariaat
secretariaat@vanswietentuin.nl

Financiën
penningmeester@vanswietentuin.nl
Rabobank NL28RABO0365860271
RSIN/fiscaal nummer 93.30.938
KvK nummer 41018807

Het bestuur

…in bewerking…

Documenten

Statuten

Contact

Contact is mogelijk middels: secretariaat@vanswietentuin.nl

Financiële zaken middels: penningmeester@vanswietentuin.nl

Doelstelling en Beleid
De stichting beheert een voorbeeldtuin te Frederiksoord, waarin zichtbaar gemaakt hoe een mens, ongeacht leeftijd of beperking, actief kan zijn en blijven in de tuin. Ook vervult deze de functie van kennis- en expertisecentrum ten behoeve van professionals (agrarisch onderwijs, hoveniers, arbeidstherapeuten, tuinarchitecten, zorginstellingen) en particulieren (ouderen en personen met een beperking). Verder wordt voorlichting en informatie aan instellingen -en organisaties gegeven die werkzaam zijn op het terrein van de gehandicaptenzorg en aan individuele personen, en op het gebied van de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en andere groenvoorzieningen. Daarnaast wordt, door middel van het beschikbaar stellen van de tuin, meegewerkt aan projecten voor gemeenten, instellingen en scholen in het kader van re-integratie, scholing, bijscholing en andere leer- en opleidingstrajecten.
De doelen van de stichting worden onder andere in de praktijk gebracht door het jaarlijks organiseren van de LenteFair, het verzorgen van rondleidingen in de tuin, een renovatie van de huidige tuin, aanleg van voorzieningen gericht op blinden en slechtzienden (gericht op geur, gevoel en geluid) en de inzet van leerlingen van diverse scholen uit de omgeving. De tuin wordt geheel onderhouden door vrijwilligers en ook de renovatie en aanleg van nieuwe voorzieningen worden zoveel mogelijk met eigen menskracht van de stichting uitgevoerd.
Meer informatie vindt u op de andere pagina’s van deze website.

Stichting De Tuinen Frederiksoord (SDTF)
De “Tuinen” liggen achter het terrein van het voormalig Inforium. Dit terrein en de opstallen heeft de Maatschappij van Weldadigheid in gebruik gegeven aan de drie stichtingen De Fruithof, Van Swietentuin en Floralia Corso. De drie stichtingen hebben zich verenigd in de stichting De Tuinen Frederiksoord met het oogmerk het gemeenschappelijk gebruik van de terreinen en opstallen te faciliteren en de instandhouding ervan door een gezamenlijke inzet en betrokkenheid van (veel) vrijwilligers te realiseren.

De drie stichtingen kunnen niet zonder elkaar vanwege hun kleinschaligheid en door samen te werken kunnen (individuele en collectieve) activiteiten worden versterkt en uitgebouwd. Daarbij willen zij, naast de specifieke doelstelling van de betreffende activiteiten, ook een bijdrage leveren aan opleiding en scholing van mensen, die door gebrek aan praktijkonderwijs, opleiding en/of persoonlijke beperkingen een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hiermee laten zij zien hoe het oorspronkelijke gedachtegoed van Johannes van den Bosch als grondlegger van de Maatschappij van Weldadigheid naar de noden van nu kan worden vertaald. Daarnaast blijven de Tuinen natuurlijk een centrum van specialistische en toegepaste kennis op het gebied van fruit en aangepast tuinieren, en een belevingstuin – aangenaam verblijf en activiteiten voor bezoekers met én zonder beperkingen.