Nieuwsbrief augustus 2021

Voorwoord
Het is al weer veel te lang geleden dat u de vorige Nieuwsbrief van ons ontvangen hebt. Onze verontschuldigingen daarvoor. Coronaperikelen en een bestuurswisseling hebben veel goede voornemens en plannen vertraagd. Toch hebben we niet stil gezeten en er het best mogelijke van gemaakt.

Ontwikkelingen in onze Van Swietentuin.
De Van Swietentuin, voorheen de Gehandicaptentuin, bestaat sinds 1987. Was de locatie eerst op het terrein van de oude tuinbouwschool, met de verhuizing van de school naar Meppel, is de tuin verplaatst naar de locatie achter het museum De Proefkolonie.
We hebben het daar nog steeds prima naar onze zin.
Omdat wij uitsluitend werken met vrijwilligers, is een permanente telefoonbezetting niet mogelijk. Onze communicatie loopt primair via de digitale weg.
Voor financiële zaken via: penningmeester@vanswietentuin.nl
Voor algemene en administratieve zaken via: secretariaat@vanswietentuin.nl Maar natuurlijk bent u op dinsdagochtend van harte welkom om de tuin te bezoeken. Wij vinden het leuk om u dan rond te leiden. U kunt dan getuige zijn van onze overwinningen op het onkruid, genieten van geur en kleur, de nieuwe projecten bewonderen en onze wilde plannen aanhoren.
Zo werd vorig jaar op verzoek van de ondernemersvereniging Weldadig Oord een ruimte in het Paviljoen geschikt gemaakt voor liggende verzorging. Toegankelijk voor de bezoekers van Frederiksoord en omgeving.

Website
Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Het adres is www.vanswietentuin.nl .
Een kijkje nemen op deze website is de moeite waard. Zo blijft u ook via dat kanaal op de hoogte van nieuws uit de tuin.

Scholieren en dagopvang
Momenteel ontvangen we geen scholieren meer in onze tuin.
Ook fungeren we niet meer als dagbestedingsomgeving.
Dit betreuren wij ten zeerste en een van de speerpunten van dit jaar is om bovenstaande punten onder de aandacht te brengen van gemeente, scholen/ opleidingen en zorgaanbieders. De tuin met zijn zeer gemotiveerde vrijwilligers is immers een prachtige locatie om te leren, te werken, of te verblijven.

Renovatie en uitbreiding
In 2015 zijn we gestart met de renovatie en tevens een uitbreiding van de tuin met voorzieningen voor mensen met een visuele handicap. Veel werkzaamheden zijn reeds gerealiseerd. Wat nog steeds in de planning staat is de aanleg van looproutes voor slechtzienden o.a. door gebruik te maken van specifieke bestratingsmaterialen.
In het najaar zal in samenwerking met Visio een concreet plan gemaakt worden, dat in de maanden daarna uitgevoerd zal worden. Dat wordt een mega-klus.

Lentefair, Herfstfair, Voorjaarsmarkt en Zomerfair.
Al twee jaar geen Lentefair mogelijk!
We hebben samen met de Noordelijke Dagblad Combinatie wat moeten improviseren mbt de organisatie van bovenstaande activiteiten, omdat Covid-19 de kop op stak.
Maar we mogen niet mopperen, ondanks dat de evenementen Corona-proof neergezet moesten worden, konden ze doorgaan en waren ze een succes. Gezellige dagen in een nare tijd.
De opbrengst van deze jaarlijkse Fair is de belangrijkste inkomstenbron voor onze stichting.
We zijn trots op de inzet van de vrijwilligers van onze tuin en dankbaar voor de medewerking van het Corso en de Fruithof tijdens de voorbereidingen en de realisatie van de beide fairs.
Voor een goede verkeersafwikkeling op de openbare weg hebben we de laatste jaren gebruik gemaakt van externe (professioneel werkende) verkeersregelaars. Hoewel daar kosten aan verbonden zijn, is dat zo goed bevallen, dat we daar gebruik van blijven maken.
Tijdens de Herfst- en de Zomerfair konden we natuurlijk geen tomatenplanten en eenjarigen verkopen, maar daar heeft een groepje vrijwilligers een oplossing voor gevonden. Er werd in zowel 2020 als 2021 gewoon gezaaid, gekweekt en opgepot volgens het bestaande schema. Motto; we gaan het gewoon doen, we zien wel.
Met toestemming van de marktmeester van de biologische markt konden de zaterdag voor Moederdag de planten verkopen op onze eigen ingerichte kraam. Liefhebbers konden een paar weken van te voren al bestellingen doorgeven, zodat ook de verkoop gespreid en veilig kon plaatsvinden.

VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers voor onze tuin is iets afgenomen. Dit als gevolg van ziekte en persoonlijke omstandigheden. Het enthousiasme en inzet van de huidige vrijwilligers blijft gelukkig groot, ook al zouden we willen dat we met wat meer zouden zijn.
We doen wat we kunnen, zelfs op donderdagochtend zijn tegenwoordig enkele vrijwilligers in de weer om toch nog wat extra klussen op te pakken. Ook in Coronatijd werd door een aantal mensen doorgewerkt. Er werd op ruime afstand van elkaar gewerkt en er werd op verschillende dagen gewerkt. We zullen de contacten met de Vrijwilligersbank (Steenwijkerland en Westerveld) en het UWV weer wat opwarmen. We hebben een heerlijke tuin en een enthousiast team te bieden.

BESTUUR Van Swietentuin
Ons bereikte het droevige bericht dat oud-bestuurslid en specialist fondsenwerving Piet Been op 2 juli 2021 is overleden.
Frits van Laar, secretaris, is in 2019 volgens schema afgetreden
Ype de Bruin, penningmeester, is volgens schema eind 2020 afgetreden
Harte Hartlief, voorzitter, trad af omdat hij tijd en energie te kort kwam om het voorzitterschap op een goede manier invulling te geven.
Marten Haveman gaf aan geen bestuursfunctie meer te willen vervullen.
En toen was er geen bestuur meer. Wèl strenge regels mbt bijeenkomsten. Niemand stond te springen, maar er moesten toch veel zaken weer worden opgepakt tijdens deze nare Corona-tijd. Afspraak is dat we de tuin met z’n allen bestieren, de onderstaande personen staan officieel ingeschreven als bestuursleden en worden daar waar gewenst ondersteund door collega- vrijwilligers.
De samenstelling van het huidige bestuur (2022) ziet er als volgt uit:

Els Bes, secretaris, Karel Gillissen, penningmeester, Jan Nijman, voorzitter

OPENINGSTIJDEN van de Van Swietentuin
Voor groepen is de tuin open op afspraak. Een rondleiding kan op verzoek worden geregeld. Aanvraag via secretariaat@vanswietentuin.nl
Overige liefhebbers kunnen een toegangskaartje voor De Tuinen kopen bij het museum. Zij krijgen dan de toegangscode van het hek. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.
Voor bezoekers een leuke wandeling, voor ons een fijne bijdrage voor ons budget!

DONATEURS
De Van Swietentuin heeft al vanaf 1987 donateurs die de stichting financieel steunen. Daar zijn we heel blij mee. De jaarlijkse donatie is meer dan welkom. We hopen dat u ook dit jaar besluit om de Van Swietentuin financieel te ondersteunen middels een donatie. Zo kunnen we de tuin blijven onderhouden en vernieuwen.

Graag ook uw aandacht voor het volgende:
We hebben inmiddels al wat mailadressen van donateurs doorgekregen, we missen er nog een paar. Die donateurs krijgen deze nieuwsbrief nog per post. Mocht u deze brief toch liever per mail willen ontvangen (wat wij op prijs stellen uit oogpunt van kostenbesparing), geeft u dan uw e-mailadres door aan secretariaat@vanswietentuin.nl ? Dank u wel.
Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Mocht u hiertoe besluiten of iemand anders kunnen motiveren hiertoe;
Mail dan de volgende gegevens naar; secretariaat@vanswietentuin.nl
Naam
Adres met postcode en woonplaats
evt. Tel. nr.
Mailadres
Het bedrag van de jaarlijkse donatie op rekeningnummer; NL28 RABO 0365 8602 71
Ten name van Stichting van Swietentuin Frederiksoord Onder vermelding van ; donatie/ jaartal.

Met een hartelijke groet van alle vrijwilligers van de Van Swietentuin:
Frits, Johan, Geertje, Marion, Jenny, Michiel, Wim, Marian, Els, Peter, Karel, Diny, Wilma, Laurens, Jan, Huig.

En de vrijwilligers die afscheid nemen dit jaar; Frans, Harte, Ype en Marten.